Regulamin Karty Stałego Klienta WERON STC

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady programu Karty Stałego Klienta oraz wydawania i używania Kart Stałego Klienta punktów firmowych Weron.
 2. Organizatorem i administratorem Programu jest Bartosz Weron prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Weron Dental Bartosz Weron z siedzibą w Rzeszowie ul. A. S. Naruszewicza nr 9 35-055 , NIP: 8133268705, Regon: 691770990, będący właścicielem marki Weron.
 3. Regulamin obowiązuje Uczestników i Organizatora od chwili ogłoszenia.

 

2. Warunki programu Karty Stałego Klienta

 1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez pracowników Klientom, którzy dokonają zakupów w jednym z punktów firmowych
 2. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest dokonanie zakupu towarów lub usług wykonywanych przez salon Weron jednorazowo na minimalną kwotę …………. wyłącznie w punktach firmowych Weron.

3. Sposób działania Kart Stałego Klienta

 1. Karty Stałego Klienta funkcjonują na czterech poziomach promocyjnych.
 2. Przy pierwszym zakupie towarów lub usług Klient otrzymuje Kartę Stałego Klienta na poziomie 0. Za każdy zakup powyżej 50 zł Klient otrzymuje na Kartę Stałego Klienta pieczątkę. W momencie otrzymania ostatniej 15 pieczątki, Klient otrzymuje 30 zł do wykorzystania na usługi lub produkty. Może również skorzystać bezpłatnie z jednej z poniższych usług:

– 40 min. Zabieg Recovery Pump

– 40 min. Regeneracja Elektostumulatorem

– 20 min. Zabieg Game Ready

 1. Po otrzymaniu ostatniej, 15 pieczątki i wykorzystaniu 30 zł/skorzystaniu z jednej z usług wymienionych w ust. 2, Karta Stałego Klienta wymieniana jest na nową na poziomie 1. Za każdy zakup powyżej 100 zł Klient otrzymuje pieczątkę. Po zebraniu wszystkich, 15 pieczątek Klient otrzymuje 50 zł do wykorzystania na usługi lub produkty jak również może skorzystać z jednej z usług wymienionych w ust. 2. Ponadto Karta Stałego Klienta na poziomie 1 uprawnia Klienta do zniżki 5% przy każdym zakupie usługi lub produktu.
 2. Po wykorzystaniu Karty Stałego Klienta na poziomie 1, Karta Stałego Klienta wymieniana jest na nową na poziomie 2. Klient otrzymuje pieczątkę przy każdym zakupie powyżej 150 zł. Po zebraniu wszystkich, 15 pieczątek Klient otrzymuje 80 zł do wykorzystania na usługi lub produkty. Może również bezpłatnie skorzystać z jednej z usług wymienionych w ust. 2. Ponadto Karta Stałego Klienta na poziomie 2 uprawnia Klienta do zniżki 8 % przy zakupie usługi lub produktu.
 3. Po wykorzystaniu Karty Stałego Klienta na poziomie 2, Karta Stałego Klient wymieniana jest na nową na poziomie 3. Klient otrzymuje pieczątkę przy zakupie powyżej 200 zł. Po zebraniu wszystkich, 15 pieczątek Klient otrzymuje 100 zł do wykorzystania na usługi lub produkty. Może również bezpłatnie skorzystać z jednej z usług wymienionych w ust. 2. Ponadto Karta Stałego Klienta na poziomie 3 uprawnia Klienta do zniżki 10 % przy zakupie usługi lub produktu.
 4. Karta Stałego Klienta na poziomie 3 jest ostatnią Kartą przyznawaną Klientowi. Po wykorzystaniu środków lub skorzystaniu z jednej z usług wymienionych w ust. 2 Klient zatrzymuje Kartę, która uprawnia go każdorazowo do zniżki 10% na produkty i usługi.

4. Zwrot towarów

 1. Towary nabyte w punktach firmowych Weron z wykorzystaniem Karty Stałego Klienta podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w punktach firmowych Weron polityką zwrotów.
 2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, towary nabyte w punkcie firmowym Weron z wykorzystaniem Karty Stałego Klienta podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5. Reklamacje

 1. Reklamacje należy złożyć w punkcie firmowym Weron albo wysłać listownie na adres Wystawcy wskazany w 1 ust. 1.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca Karty Stałego Klienta zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Kart Stałego Klienta. Nie pozbawia to jednak uprawnień osób, które nabyły Kartę przed dniem zawieszenia lub zakończenia programu.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Karty Stałego Klienta w każdym momencie. Jednakże osoby, które nabyły Kartę przed dniem zmiany niniejszego Regulaminu, zachowują wynikające z Karty uprawnienia.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2018 roku.