Kategoria: Regulaminy

Aktualności Blog Ekspercki Regulaminy

Regulamin Bonu Podarunkowego WERON STC

 
    REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ PUNKTÓW FIRMOWYCH WERON
 
1. Definicje

W niniejszym Regulaminie Karty Podarunkowej Weron, zwanej dalej „Regulaminem” pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

Wydawca – Bartosz Weron prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Weron Dental Bartosz Weron z siedzibą w Rzeszowie ul. A. S. Naruszewicza 9 35-055 , NIP: 8133268705, Regon: 691770990, będący właścicielem marki Weron Dental;
Karta Podarunkowa – karta w plastikowej formie stanowiąca odpowiednik bonu towarowego, wydawana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w punktach firmowych Wydawcy;
Nabywca – osoba, która w punkcie firmowym Weron dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian czego otrzymuje od Wydawcy Kartę  Podarunkową Weron o odpowiedniej wartości;
Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który przedstawia ją do realizacji w punkcie firmowym Weron.

Regulamin określa warunki wydawania i używania Karty Podarunkowej. Dostępny jest w punktach firmowych Weron jak również na stronie internetowej sklepu

 
2. Postanowienia ogólne

Karta Podarunkowa wydawana jest w punktach firmowych Weron.
Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w sklepach firmowych Weron.
Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej punktu firmowego Weron.
Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Wydawca, na żądanie zgłoszone przez Nabywcę, ma obowiązek wystawić pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres wskazany na Karcie Podarunkowej. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
Nabywcy i Użytkownikowi nie przysługuje w stosunku do Wydawcy żadne roszczenie w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej.
Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Nabywcy, że Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w punktach firmowych na terenie Rzeczpospolitej, nie podlega wymianie na środki pieniężne, posiada termin ważności, po którym nie może być realizowana i może być realizowana przez każdorazowego Posiadacza Karty Podarunkowej.

 
3. Zasady realizacji Kart Podarunkowych

Karta Podarunkowa może być realizowania tylko w okresie jej ważności.
Podlega realizacji tylko w punktach firmowych Weron.
W punkcie firmowym Weron Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi sklepu oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.
W przypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość środków na niej znajdujących się, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny towarów bądź usług.
Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa niż wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.
Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonywania wielokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem aż do wyczerpania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej. Środki niewykorzystane pozostają na Karcie Podarunkowej do upływu terminu jej ważności .
W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z Karty Podarunkowej w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

– upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;
– uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności;
-uszkodzenie Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej danych.
 
4. Zwrot towarów

Towary nabyte w punktach firmowych Weron z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w punkcie firmowym Weron polityką zwrotów.
W przypadku zwrotu towarów nabytych w punktach firmowych Weron z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, w sytuacjach o których mowa w ust. 1, zwrot środków odbywa się tylko i wyłącznie na Kartę Podarunkową. Na Karcie Podarunkowej zostanie naliczona kwota odpowiadająca cenie zwróconego towaru.
Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, towary nabyte w punkcie z wykorzystaniem Karty Podarunkowe podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
W przypadku zwrotu towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwróconego towaru. Termin ważności nowej Karty Podarunkowej jest liczony od dnia jej wydania.

 
5. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi , w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę.
Reklamacje należy złożyć w punkcie firmowym Weron albo wysłać listownie na adres Wystawcy wskazany w 1 ust. 1.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1.

6. Postanowienia końcowe

Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2018 roku.

Posted by adminDBW
Aktualności Blog Ekspercki Regulaminy

Regulamin Karty Stałego Klienta WERON STC

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA
 
1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady programu Karty Stałego Klienta oraz wydawania i używania Kart Stałego Klienta punktów firmowych Weron.
Organizatorem i administratorem Programu jest Bartosz Weron prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Weron Dental Bartosz Weron z siedzibą w Rzeszowie ul. A. S. Naruszewicza nr 9 35-055 , NIP: 8133268705, Regon: 691770990, będący właścicielem marki Weron.
Regulamin obowiązuje Uczestników i Organizatora od chwili ogłoszenia.

 
2. Warunki programu Karty Stałego Klienta

Karty Stałego Klienta będą wydawane przez pracowników Klientom, którzy dokonają zakupów w jednym z punktów firmowych
Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest dokonanie zakupu towarów lub usług wykonywanych przez salon Weron jednorazowo na minimalną kwotę …………. wyłącznie w punktach firmowych Weron.

3. Sposób działania Kart Stałego Klienta

Karty Stałego Klienta funkcjonują na czterech poziomach promocyjnych.
Przy pierwszym zakupie towarów lub usług Klient otrzymuje Kartę Stałego Klienta na poziomie 0. Za każdy zakup powyżej 50 zł Klient otrzymuje na Kartę Stałego Klienta pieczątkę. W momencie otrzymania ostatniej 15 pieczątki, Klient otrzymuje 30 zł do wykorzystania na usługi lub produkty. Może również skorzystać bezpłatnie z jednej z poniższych usług:

– 40 min. Zabieg Recovery Pump
– 40 min. Regeneracja Elektostumulatorem
– 20 min. Zabieg Game Ready

Po otrzymaniu ostatniej, 15 pieczątki i wykorzystaniu 30 zł/skorzystaniu z jednej z usług wymienionych w ust. 2, Karta Stałego Klienta wymieniana jest na nową na poziomie 1. Za każdy zakup powyżej 100 zł Klient otrzymuje pieczątkę. Po zebraniu wszystkich, 15 pieczątek Klient otrzymuje 50 zł do wykorzystania na usługi lub produkty jak również może skorzystać z jednej z usług wymienionych w ust. 2. Ponadto Karta Stałego Klienta na poziomie 1 uprawnia Klienta do zniżki 5% przy każdym zakupie usługi lub produktu.
Po wykorzystaniu Karty Stałego Klienta na poziomie 1, Karta Stałego Klienta wymieniana jest na nową na poziomie 2. Klient otrzymuje pieczątkę przy każdym zakupie powyżej 150 zł. Po zebraniu wszystkich, 15 pieczątek Klient otrzymuje 80 zł do wykorzystania na usługi lub produkty. Może również bezpłatnie skorzystać z jednej z usług wymienionych w ust. 2. Ponadto Karta Stałego Klienta na poziomie 2 uprawnia Klienta do zniżki 8 % przy zakupie usługi lub produktu.
Po wykorzystaniu Karty Stałego Klienta na poziomie 2, Karta Stałego Klient wymieniana jest na nową na poziomie 3. Klient otrzymuje pieczątkę przy zakupie powyżej 200 zł. Po zebraniu wszystkich, 15 pieczątek Klient otrzymuje 100 zł do wykorzystania na usługi lub produkty. Może również bezpłatnie skorzystać z jednej z usług wymienionych w ust. 2. Ponadto Karta Stałego Klienta na poziomie 3 uprawnia Klienta do zniżki 10 % przy zakupie usługi lub produktu.
Karta Stałego Klienta na poziomie 3 jest ostatnią Kartą przyznawaną Klientowi. Po wykorzystaniu środków lub skorzystaniu z jednej z usług wymienionych w ust. 2 Klient zatrzymuje Kartę, która uprawnia go każdorazowo do zniżki 10% na produkty i usługi.

4. Zwrot towarów

Towary nabyte w punktach firmowych Weron z wykorzystaniem Karty Stałego Klienta podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w punktach firmowych Weron polityką zwrotów.
Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, towary nabyte w punkcie firmowym Weron z wykorzystaniem Karty Stałego Klienta podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5. Reklamacje

Reklamacje należy złożyć w punkcie firmowym Weron albo wysłać listownie na adres Wystawcy wskazany w 1 ust. 1.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1.

 
6. Postanowienia końcowe

Wydawca Karty Stałego Klienta zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Kart Stałego Klienta. Nie pozbawia to jednak uprawnień osób, które nabyły Kartę przed dniem zawieszenia lub zakończenia programu.
Wydawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Karty Stałego Klienta w każdym momencie. Jednakże osoby, które nabyły Kartę przed dniem zmiany niniejszego Regulaminu, zachowują wynikające z Karty uprawnienia.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2018 roku.

Posted by adminDBW