Regulamin Bonu Podarunkowego WERON STC

 

    REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ PUNKTÓW FIRMOWYCH WERON

 

1. Definicje

 1. W niniejszym Regulaminie Karty Podarunkowej Weron, zwanej dalej „Regulaminem” pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 • Wydawca – Bartosz Weron prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Weron Dental Bartosz Weron z siedzibą w Rzeszowie ul. A. S. Naruszewicza 9 35-055 , NIP: 8133268705, Regon: 691770990, będący właścicielem marki Weron Dental;
 • Karta Podarunkowa – karta w plastikowej formie stanowiąca odpowiednik bonu towarowego, wydawana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w punktach firmowych Wydawcy;
 • Nabywca – osoba, która w punkcie firmowym Weron dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian czego otrzymuje od Wydawcy Kartę  Podarunkową Weron o odpowiedniej wartości;
 • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który przedstawia ją do realizacji w punkcie firmowym Weron.
 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Karty Podarunkowej. Dostępny jest w punktach firmowych Weron jak również na stronie internetowej sklepu http://www.weron.pl

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Karta Podarunkowa wydawana jest w punktach firmowych Weron.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w sklepach firmowych Weron.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej punktu firmowego Weron.
 4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 5. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Wydawca, na żądanie zgłoszone przez Nabywcę, ma obowiązek wystawić pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 6. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres wskazany na Karcie Podarunkowej. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 8. Nabywcy i Użytkownikowi nie przysługuje w stosunku do Wydawcy żadne roszczenie w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej.
 9. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Nabywcy, że Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w punktach firmowych na terenie Rzeczpospolitej, nie podlega wymianie na środki pieniężne, posiada termin ważności, po którym nie może być realizowana i może być realizowana przez każdorazowego Posiadacza Karty Podarunkowej.

 

3. Zasady realizacji Kart Podarunkowych

 1. Karta Podarunkowa może być realizowania tylko w okresie jej ważności.
 2. Podlega realizacji tylko w punktach firmowych Weron.
 3. W punkcie firmowym Weron Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi sklepu oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.
 4. W przypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość środków na niej znajdujących się, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny towarów bądź usług.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa niż wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.
 6. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do dokonywania wielokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem aż do wyczerpania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej. Środki niewykorzystane pozostają na Karcie Podarunkowej do upływu terminu jej ważności .
 7. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z Karty Podarunkowej w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

– upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;

– uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności;

-uszkodzenie Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej danych.

 

4. Zwrot towarów

 1. Towary nabyte w punktach firmowych Weron z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w punkcie firmowym Weron polityką zwrotów.
 2. W przypadku zwrotu towarów nabytych w punktach firmowych Weron z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, w sytuacjach o których mowa w ust. 1, zwrot środków odbywa się tylko i wyłącznie na Kartę Podarunkową. Na Karcie Podarunkowej zostanie naliczona kwota odpowiadająca cenie zwróconego towaru.
 3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, towary nabyte w punkcie z wykorzystaniem Karty Podarunkowe podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 4. W przypadku zwrotu towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwróconego towaru. Termin ważności nowej Karty Podarunkowej jest liczony od dnia jej wydania.

 

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi , w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę.
 2. Reklamacje należy złożyć w punkcie firmowym Weron albo wysłać listownie na adres Wystawcy wskazany w 1 ust. 1.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1.

6. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2018 roku.